REGULAMIN

KORZYSTANIA Z APLIKACJI ZAPLANUJ.CO

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenia:

 1. Aplikacja - program przeznaczony na urządzenia przenośne obsługujące systemy Android oraz iOS oraz urządzenia stacjonarne i przenośne obsługujące przeglądarki www, dostępny za pośrednictwem platform służących do udostępniania aplikacji, stanowiący utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Aplikacja umożliwia korzystanie z jej funkcjonalności na zasadach opisanych w Regulaminie.

 2. Operator - KIDS NAVI Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-063) przy ul. Warszawskiej 6/32, NIP: 9662146552, REGON: 38798428400000, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Białymstoku pod numerem 0000879753, będąca właścicielem Aplikacji i usługodawcą usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

 3. Użytkownik lub Partner - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 4. Cennik - zestawienie cen i wartości usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, opublikowany na stronie zaplanuj.co

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji ZAPLANUJ.CO ("Aplikacja") i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Aplikacja ZAPLANUJ.CO dostępna jest za pośrednictwem sklepów App store, Android market i jest bezpłatna na etapie udostępnienia jej do ściągnięcia na urządzenia przenośne oraz stacjonarne. Odpłatność za usługi związana jest wyłącznie ze świadczeniem ich przez Operatora na rzecz Użytkownika.

 3. Korzystanie z Aplikacji uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu równoznaczne jest z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OPERATORA, PŁATNOŚCI

 1. Operator zapewnia Partnerowi możliwość korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

 2. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na umożliwieniu skorzystania przez Partnera z usługi polegającej na:

 3. wprowadzeniu do bazy danych Operatora treści ogłoszeń i ofert dotyczących świadczenia szeroko pojętej rozrywki skierowanej do dzieci w różnym wieku w celu opublikowania i oferowania w Aplikacji innym użytkownikom Aplikacji.

 4. pośrednictwie w zakupie biletów wstępu na wydarzenia oferowane przez Partnerów Operatora. Usługa pośrednictwa polega w szczególności na pobieraniu opłat od klientów i przekazywaniu organizatorą wtrakcji.

 5. Korzystanie z usług oferowanych przez Operatora w ramach Aplikacji określonych w pkt III.2.1 jest odpłatne i odbywa się na podstawie Cennika.

 6. Płatność odbywa się poprzez płatność online w systemie oferowanym przez Tpay.com na warunkach określonych w regulaminie tej usługi, dostępnym pod adresem https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf

 7. Płatność za usługi świadczone przez Partnerów na rzecz Użytkowników Aplikacji, określone w pkt. III.2.2 odbywa się za pośrednictwem https://tpay.com

 8. Koszty transmisji danych niezbędnych do uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają ich Użytkownicy we własnym zakresie. Za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji Operator nie ponosi odpowiedzialności.

 9. Operator nie jest odpowiedzialny za spełnianie przez Użytkownika lub podmioty, o których mowa w punkcie III.2. niniejszego Regulaminu jakichkolwiek obowiązków publicznoprawnych, w tym obowiązku podatkowego.

IV. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń przenośnych oraz stacjonarnych z dostępem do sieci Internet.

 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem, w tym z zasadami korzystania z sieci Internet, w szczególności w sposób niezakłócający działania Aplikacji i usług świadczonych za ich pośrednictwem oraz w sposób nieuciążliwy dla Operatora, Serwisu oraz ewentualnie pozostałych Użytkowników.

 3. Dostarczanie przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji treści o charakterze sprzecznym z przepisami prawa jest zabronione.

 4. W przypadku naruszenia przez Użytkowników obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Operator uprawniony jest do podjęcia wszelkich dozwolonych środków prawnych, w tym ograniczających Użytkownikowi możliwość korzystania z Aplikacji i usługi świadczonej za jej pośrednictwem.

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, w szczególności układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, znaki towarowe, elementy graficzne, logotypy, kod źródłowy stanowią przedmiot praw autorskich Operatora lub podmiotów trzecich, współpracujących z Operatorem.

 2. Z chwilą uzyskania dostępu Aplikacji Operator udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. W ramach udzielonej licencji Użytkownik nie ma prawa udzielania sublicencji podmiotom trzecim.

 4. Użytkownik nie ma prawa bez zgody Operatora utrwalać i zwielokrotniać Aplikacji w jakikolwiek sposób, wprowadzać jej do obrotu, użyczać lub wynajmować, publicznie udostępniać Aplikacje w jakikolwiek sposób, w szczególności w sieciach teleinformatycznych, za wyjątkiem prawnie dozwolonego użytku.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Operator prowadzi nadzór techniczny nad funkcjonowaniem Aplikacji, utrzymując jej poprawne funkcjonowanie, przyjmując zgłoszenia od ich Użytkowników, naprawiając niedoskonałości Aplikacji oraz podejmując działania mające na celu poprawę funkcjonowania Aplikacji.

 2. Operator nie gwarantuje stałego poprawnego funkcjonowania Aplikacji oraz bezbłędnego jej działania. Jednakże Operator dokłada należytej staranności celem umożliwienia sprawnego działania Aplikacji.

 3. Operator ponosi odpowiedzialność tylko za zawinione działanie lub zaniechanie. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za usługi lub inne aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie, a także za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których Użytkownik korzysta w celu korzystania z Aplikacji.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub techniczne Użytkownika, w szczególności skutkujące brakiem możliwości wykonania usługi na rzecz Użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych na rzecz Użytkownika przez podmioty pośredniczące w przekazywaniu płatności za wykonywanie przez Partnera usług na rzecz Użytkowników Aplikacji niniejszego Regulaminu.

 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłaszanie dysfunkcji Operatorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres biuro@zaplanuj.co

 6. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Operatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Operator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, bądź niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Operatora.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Na potrzeby polityki prywatności przyjmuje się, iż użytkownik serwisu oznacza zarówno osobę dokonującą rezerwacji usług, jak również osobę, której dane przetwarzane są w związku z rejestracją podmiotu w serwisie.

2. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez użytkownika podczas rejestracji w serwisie www.zaplanuj.co odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi przez serwis oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach marketingowych (wysyłka newslettera, e-mail i sms).

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkownika w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji

użytkownika. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem użytkownika na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

4. Administratorem danych osobowych użytkownika zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Restomatic sp. z o.o, email: biuro@zaplanuj.co.

5. Inspektorem Ochrony Danych jest Mikołaj Komór, dane kontaktowe: mikolaj@zaplanuj.co

6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe użytkownika zarejestrowanego do momentu wyrażenia przez użytkownika woli usunięcia konta na serwisie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych - w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

7. Odbiorcami danych osobowych użytkownika dokonującego rezerwacji, przetwarzanych przez Administratora są podmioty zarejestrowane w serwisie oraz firmy obsługujące płatności internetowe.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art.

6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

11. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że Administrator przetwarza je niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

13. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do dokonywania rezerwacji usług poprzez serwis www.zaplanuj.co. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usługi.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator posiada swoją siedzibę w Polsce. Serwis działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 2. Operator zastrzega prawo zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Aplikacji.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.  Niniejszy punkt Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Zaplanuj.co.

2.  Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.   Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

4.   Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

5.  Reklamacja może zostać złożona na przykład:

6.   pisemnie na adres: Warszawska 6/32, 15-063 Białystok

7.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zaplanuj.co.

8.  Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.  W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Zaplanuj.co

10. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Zaplanuj.comoże także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

11.  Zaplanuj.co ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

2.   pisemnie na adres: Warszawska 6/32, 15-063 Białystok

3.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zaplanuj.co.

4.  Zaplanuj.co ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zaplanuj.co dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

5.  Produkty – treści cyfrowe lub usług cyfrowe:

6.  W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

7.  W przypadku Produktu -  usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.1.   (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Zaplanuj.co wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Zaplanuj.co utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Zaplanuj.co nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

8.2. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kids Navi Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zaplanuj.co - innowacyjne narzędzie planowania czasu wolnego”. Celem projektu jest stworzenie Zaplanuj.co, portalu oraz aplikacji mobilnej, które umożliwią szybkie znalezienie rozrywki i ofert konstruktywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży (a także ich opiekunów) należących do różnych grup wiekowych. Wartość projektu: 922 923,10 zł Wkład Funduszu Europejskiego : 723 494,50 zł
Kids Navi Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zaplanuj.co - innowacyjne narzędzie planowania czasu wolnego”. Celem projektu jest stworzenie Zaplanuj.co, portalu oraz aplikacji mobilnej, które umożliwią szybkie znalezienie rozrywki i ofert konstruktywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży (a także ich opiekunów) należących do różnych grup wiekowych. Wartość projektu: 922 923,10 zł Wkład Funduszu Europejskiego : 723 494,50 zł